ગુજરાત જાહેર આરોગ્ય સેવા વર્ગ-૨ના તબીબી અધિકારીઓના ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબત.

Go to Navigation